Prihaja razpis – TURIZEM

Obeta se nam RAZPIS TURIZEM – TURISTIČNE KAPACITETE. Prihaja že dolgo pričakovan in napovedan razpis za turistične kapacitete. Razpis naj bi bil objavljen v prvi polovici meseca septembra.

VIŠINA SOFINANCIRANJA : stopnje sofinanciranja naj bi se gibale vse od 10 -70 %, odvisno od lokacije projektov, velikosti podjetij in pa seveda vrste upravičenih stroškov.

UPRAVIČENI STROŠKI začetnih investicij bodo opredmetena in neopredmetena sredstva, za gradnjo. obnovo in opremo.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV : Ker gre za sredstva iz NOO, ki jih bo treba počrpati do konca leta 2026, bo rok za izvedbo projektov nekoliko daljši.

KDO JE UPRAVIČEN DO SOFINANCIRANJA ?

 • Naložbe v nastanitvene zmogljivosti z višjo dodano vrednostjo, in sicer za hotele, motele, penzione, gostišča, kampe, glampinge, turistične kmetije, in sicer predvsem obnove, deloma tudi novogradnje.
 • Sofinancirajo naložbe v namestitve z najmanj tremi zvezdicami, ki bodo po naložbi omogočale nove zaposlitve. Spodbujale bodo energetsko in okoljsko učinkovite ter digitalne rešitve.

Predvideni pogoji :

 • projekti bodo morali biti zreli za izvedbo;
 • prijavitelj ne sme biti podjetje v več kot 30-odstotni lasti države;
 • izdelana projektna in investicijska dokumentacija, gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, pridobljeno ali v pridobivanju;
 • investicijski program z vsemi zahtevanimi vsebinami, ki jasno utemeljuje doseganje zahtevanih kazalnikov poslovanja, določenih z merili razpisa;
 • zaveza k ohranitvi obstoječih delovnih mest;
 • energetska izkaznica najmanj razreda B;
 • novogradnje bodo morale dosegati cilje na področju porabe energije, ki bo vsaj 20 odstotkov manjša od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe (NZEB standard);
 • pogoji, povezani z uresničevanjem podnebnih ciljev glede gradnje objektov, rabe energije in vode, ravnanja z odpadki;
 • smiselno vključena digitalizacija, in sicer najmanj v obliki javno dostopne digitalne predstavitve ponudbe projekta, vključenosti v najmanj en digitalni rezervacijski in prodajni sistem, omogočena mora biti digitalna podpora uporabniški izkušnji pri uporabi projekta;
 • vključen program usposabljanja in izobraževanja za vodje in zaposlene pri prijavitelju, ki ga mora izvajati certificirana izobraževalna institucija ali referenčni izvajalec na področju najmanj dveh modulov, ki pokrivata kakovost storitev in upravljanja na področju vsebine projekta in digitalne kompetence. Kakovost programa usposabljanja bo prispevala k oceni projekta.

Kakšni so predvideni časovni okviri v NOO glede javnega razpisa:

 • do konca leta 2022: izbor projektov,
 • do konca junija 2026: vsaj 44 končanih projektov energetske prenove,
 • do konca junija 2026: 11 končanih projektov gradnje ali popolne prenove.
Skladnost z novo turistično strategijo
 • Projekti bodo morali med drugim upoštevati tudi cilje nove strategije razvoja turizma do leta 2028.
 • Glavne usmeritve, politike in ukrepi strategije se nanašajo na:
 • precejšnje izboljšanje kakovosti storitev;
 • boljše upravljanje na vseh ravneh;
 • dvig kakovosti človeških virov in pogojev dela v slovenskem turizmu;
 • kakovostnejše naložbe;
 • realizacijo obljube o zeleni in trajnostni ponudbi ne le v promocijskih akcijah, temveč tudi v praksi;
 • usmerjanje na zahtevnejše trge, segmente in produkte z višjo dodano vrednostjo, višjo stopnjo butičnosti, z upoštevanjem nosilne zmogljivosti narave ter narave in turističnih območij, vključevanjem avtentičnih kulturnih elementov Slovenije v turistično ponudbo;
 • digitalno preobrazbo s ciljem večje učinkovitosti in
 • povečanje verige vrednosti slovenskega turizma.

ZA VAS SMO TU