P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit v višini od 20.000 EUR do 100.000 EUR

Predmet produkta so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

 Cilji javnega razpisa so:

• omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:

– nižji obrestni meri kredita,

– brez stroškov odobravanja in vodenja

 – nižjih zavarovalnih zahtevah,

 – ročnosti kredita,

 – možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita

. • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),

• »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,

• ohranitev delovnih mest.

 P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit v višini od 20.000 EUR do 100.000 EUR
⚠ ugodni pogoji: 

 • nižje zahteve po zavarovanju
 • nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,35 %)
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo

Zavarovanje kredita:

– 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede:

 • C – Predelovalne dejavnosti, razen:
  – C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
  – C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
  – C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
  – C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
  – C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
  – C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
  – C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil.
 • Gostinstva, kulture in cestni potniški promet:
  – I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
  – I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
  – I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;
  – I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;
  – N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
  – N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
  – R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
  – H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

Upravičeni stroški :
✔ izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga
✔ izdatki za opravljene storitve
✔ izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)
✔ zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške


❗Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora

ROK : DO 15.11.2022

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na email : info@rexlucris.si ali

na telefonsko številko : 031657007

ZA VAS SMO TU