P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023 do 25.000€

Namen in cilji razpisa :  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP-jem ) v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19. kar s kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Upravičenci :

– mikro, mala in srednje velika podjetja v republiki Sloveniji, organizirani kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, ki ima bonitetno oceno izhajajoč iz S. BON-1 (Ajpes) vsaj SB7, na podlagi letnega poročila 2021.

– upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10% v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Kreditni pogoji :

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

 Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

 Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

 Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

 Zavarovanje kredita: 8 menic podjetja.

Upravičeni stroški :

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  •  naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  •  stroški materiala in trgovskega blaga,
  •  stroški storitev,
  •  stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust
  •  zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 24 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita z možnostjo podaljšanja do 48 mesecev.

Roki za predložitev vlog: 24. 03. 2023.

ZA VAS SMO TU