P4LM 2023 / Spodbude za MIKRO podjetja v lesarstvu 23-24

NEPOVRATNA SREDSTVA

Višina sofinanciranja : do 60% ( od 15.000 – 70.000 eur)

ROK: do 4.9.2023!

Upravičeni stroški :

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
  /nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa/
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev
  /zgolj nakup nove programske opreme/
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Upravičenci / vlagatelji

 • Mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31.8.2023 s sedežem v RS
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
 • Oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
 • Oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03- proizvodnja žimnic)

Namen financiranja

 • spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa)
 • sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva
 • poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva

Pogoji za kandidiranje

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv
  /delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna/
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • Zaprta finančna konstrukcija
 • Še razpoložljiv znesek »de minimis«

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na email : info@rexlucris.si ali

na telefonsko številko : 031657007

ZA VAS SMO TU