Kohezijska politika EU : 3,26 milijarde evrov za Slovenijo!

Obdobje : 2021 –  2027

Sredstva evropske kohezijske politike bodo usmerjena  zmanjševanju razvojnih razlik med regijami v državi:

  • s spodbujanjem inovativnosti in konkurenčnosti,
  • z omogočanjem digitalne preobrazbe gospodarstva,
  • z vlaganjem v socialno vključenost,
  • za usposabljanje in zaposlovanje ter
  • za pomoč pri doseganju ciljev države glede podnebja in biotske raznovrstnosti.

Slovenija bo v prihodnje vse bolj stremela k zelenemu prehodu gospodarstva. Preko Kohezijskega sklada in Evropskega sklada bodo sredstva namenjena naložbam za izkoriščanje sončne in vetrne energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Sredstva bodo prispevala tudi k razogljičenju države in razvoju obnovljivih virov.

Sredstva  bodo blažila tudi tveganja podnebnih sprememb, spodbujala krožno gospodarstvo v podjetjih, zagotovila učinkovito upravljanje z vodnimi viri ter zaščitila ekosisteme in biotsko raznovrstnost.

Savinjsko – Šaleška regija bo do leta 2033 prejela 248 milijonov evrov za spodbujanje energetskega prehoda.

Za vsebinsko področje bolj povezana Evropa, ki vključuje mobilnost in povezljivost informacijsko komunikacijske tehnologije bo namenjenih 511 milijonov evrov.

Za inovacijsko in pametno gospodarsko preoblikovanje bo namenjeno 727 milijonov evrov.

Na področju socialne vključenosti, zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja pa bo Slovenija namenila 769 milijonov evrov.

Pomorstvo, ribištvo = 23,9 milijonov evrov

Za vsa vprašanja smo Vam na voljo na email : info@rexlucris.si

ali na telefonsko številko : 031657007

ZA VAS SMO TU